(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Statistics

송다현 ssongda_ily ssongda_ily Posts

ssongda_ily. 펭슈야ㅜㅜㅜㅠㅠㅠㅠ🎖
#나일론 #펭수 #12월호 #드디어 #겟

펭슈야ㅜㅜㅜㅠㅠㅠㅠ🎖 #나일론 #펭수 #12월호 #드디어 #겟

Share 18 1

거하게 해장🌟 #전복뚝배기 #전복죽 #해장 #동명항 #속초

Share 20 0

🐧🐥 #펭수 #기요미들 #12 #13

Share 19 0
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

분위기쫌잡아봣음🤪 #봉주르와인살롱 #스파클링와인 #치즈플래터

Share 16 0
Share 18 2

하루더 고생해야돼서ㅋ🧐 #우니 #성게알 #산토리 #하이볼

Share 21 2

이번주의 나 고생했다🤪 #회 #숙성회 #사시미 #스시 #히레사케 #요이엔 #강남

Share 36 11

주말마무리🤩 #대전 #참치 #다랑 #참치회

Share 21 2

삼성갈비가려햇뉸데ㅠㅠ아쉽 #도봉 #방학 #장군갈비 #갈비

Share 18 2

겨울석화~~~~*^* #대전 #봉명동 #석화 #굴

Share 25 1
ssongda_ily. 느와르?😎
#초량 #향라육슬 #마라탕면 #홍콩

느와르?😎 #초량 #향라육슬 #마라탕면 #홍콩

Share 22 0
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

한입도 안먹었지만 너무기여웟써☺️ #마카롱 #졸귀탱

Share 25 2
ssongda_ily. 감개무량

감개무량

Share 17 0
ssongda_ily. 받았던 선물중에 최고야....☺️
#펭수 #카카오 #이모티콘 #펭수이모티콘
#펭하 #고마워💕

받았던 선물중에 최고야....☺️ #펭수 #카카오 #이모티콘 #펭수이모티콘 #펭하 #고마워💕

Share 14 0
Share 33 4

🐟🍶❤️ #숭어회 #참이슬 #사랑

Share 19 2
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

방어의 계절이 왔슙니다!!!!!🐾 #대전 #신탄진 #사랑도회센터 #방어 #횟집 #방어회

Share 26 4